Chat meaning in Nepali

In Nepali, the word “chat” (च्याट) means “to talk,” “to gossip,” or “to speak.” Chat or chatting is making a conversation with a person. Chat (चाट) is also a Nepali street food with spices like Alu Chat, Samosa Chat, and Dahi Puri Chat. Chat also means to lick in the Nepal language. Below is the Chat meaning in Nepali language.

च्याट (Chat) नेपालीमा अर्थ गर्दा, अनलाइन वा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट तथा संचार उपकरणहरू जस्तै कम्प्युटर, स्मार्टफोन वा इन्टरनेटमार्फत जस्ता उपकरणहरूको सहयोगले भएको वार्तामा स्वतंत्रतासहित दोस्रो पक्षसँग संवाद गर्ने अवस्था वा क्रियाकलाप हो। यसले व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गर्न, तथ्याङ्क आपसी विनिमय गर्न र साथीहरूसँग जोड हुने एक सुविधा प्रदान गर्दछ। यसले अवसर प्रदान गर्दछ व्यक्तिहरूलाई समय र स्थानका विचरबद्धी छोडी आफ्नो भाषामा संवाद गर्ने गरी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क बढाउने। नेपाली भाषामा च्याटको अर्थ यस्तो हो, र यो नेपाली च्याटमा व्यापकता र उपयोगकर्ताहरूको आकर्षक विचार व्यक्त गर्न एसईओ मिति योग्यित अवस्थामा छ।

Below is the chat sample for Nepal.

Download Chatsansar chat app.

Chat meaning in Nepal

Share